سال رونق تولید

آگهی فراخوان سرمایه گذار

فرستادن به ایمیل چاپ

شرکت عمران شهرجدیدعلوی ازکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که مایل به سرمایه گذاری درشهرجدیدعلوی می باشند،دعوت به عمل می نمایدجهت ارائه طرح های خودبه دفترشرکت عمران شهرجدیدعلوی

به آدرس :شهزجدیدعلوی :بندرعباس-منطقه کشار

سامانه ها