سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

مزایده آماده سازی زمین

فرستادن به ایمیل چاپ

شرکت عمران شهر جدید علوی در نظر دارد 10 هکتار از زمین های خود را جهت آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق مزایده بفروش برساند

zamin1.jpg

سامانه ها