سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

مزایده عمومی

فرستادن به ایمیل چاپ

arm.jpg

شرکت عمران شهرجدیدعلوی درنظردارددوقطعه زمین خام جهت ساخت مجتمع تجاری درشهرجدیدعلوی راازطریق مزایده عمومی بفروش برساند

متقاضیان جهت بازدیدودریافت اسنادمزایده ازتاریخ 91/12/12به مدت 10روزکاری به دفترشرکت واقع درشهرجدیدعلوی مراجعه فرمایند

شماره تماس:6667029-6667060،61

سامانه ها