سال رونق تولید

مزایده عمومی

فرستادن به ایمیل چاپ

arm.jpg

شرکت عمران شهرجدیدعلوی درنظردارددوقطعه زمین خام جهت ساخت مجتمع تجاری درشهرجدیدعلوی راازطریق مزایده عمومی بفروش برساند

متقاضیان جهت بازدیدودریافت اسنادمزایده ازتاریخ 91/12/12به مدت 10روزکاری به دفترشرکت واقع درشهرجدیدعلوی مراجعه فرمایند

شماره تماس:6667029-6667060،61

سامانه ها