سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

فرستادن به ایمیل چاپ

عملیات احداث مخزن نگهداری آب شیرین به ظرفیت 500مترمکعب

ادامه مطلب...

مزایده عمومی

فرستادن به ایمیل چاپ

c_150_100_16777215_0___images_stories_arm.jpg

شرکت عمران شهرجدیدعلوی درنظردارددوقطعه زمین خام جهت ساخت مجتمع تجاری درشهرجدیدعلوی راازطریق مزایده عمومی بفروش برساند

متقاضیان جهت بازدیدودریافت اسنادمزایده ازتاریخ 91/12/12به مدت 10روزکاری به دفترشرکت واقع درشهرجدیدعلوی مراجعه فرمایند

شماره تماس:6667029-6667060،61

شرکت عمران شهرجدیدعلوی درنظردارد

فرستادن به ایمیل چاپ

c_150_100_16777215_0___images_stories_arm.jpg

شرکت عمران شهرجدیدعلوی درنظردارد،تعدادمحدودی ازقطعات ویلا باغ درشهرجدیدعلوی راباشرایط پرداخت 30 درصد ازکل مبلغ بصورت نقدومابقی طی اقساط پنج ساله به فروش برساند

متقاضیان می توانندجهت اطلاعات بیشتروثبت نام به دفترشرکت واقع درشهرجدیدعلوی مراجعه فرمایند.

درضمن اولویت گذاری براساس ثبت نام می باشد

دریافت نقشه کلی ویلاباغ ها

آخرین وضعیت فروش ویلا باغ ها

شماره تماس:6667029- 6667060،61

ثبت نام 200واحدمسکونی طرح مهر

فرستادن به ایمیل چاپ

با توجه به اینکه شرکت عمران شهر جدید علوی تعداد 200 واحد مسکونی طرح مسکن مهر را در شهر جدید علوی آغاز نموده لذا متقاضیان می توانند جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک ذیل به دفتر شرکت واقع شهر جدید علوی   مراجعه نمایند

ادامه مطلب...

آغازاحداث 200 واحدویلاباغ درشهرجدیدعلوی

فرستادن به ایمیل چاپ

c_150_100_16777215_0___images_stories_thumbs_velaj.jpg آغازبه کاراحداث 200واحدویلاباغ درقالب طرح مسکن مهردرشهر جدید علوی ،بااتمام آماده سازی زمین تهیه نقشه ومشخص شدن پیمانکار پروژه 200واحدی ویلاباغ درشهرجدیدعلوی آغازگردید

ادامه مطلب...

بهره برداری از آب شیرین کن شهرجدیدعلوی

فرستادن به ایمیل چاپ

c_150_100_16777215_0___images_stories_ab.jpgاحداث این آب شیرین کن باظرفبت 450مترمکعب آب شیرین درروز در سال1390 آغازوپس ازیک سال کاردرسال 1391آماده بهره برداری قرارگرفت


باساخت این آب شیرین کن مشکل آب شرب ساکنین رفع ومازادآن نیز درفضای سبزمورداستفاده قرارخواهدگرفت،شایان ذکراست که معضلات اصلی مردم شهرجدیدعلوی کمبودآب بودکه بااین مهم ان شاء الله گامی دیگرجهت تحقق اهداف شهربرداشته شودکه ااز نیازهای اولیه توسعه هرمنطقه هم آب محسوب می شود

آگهی فراخوان سرمایه گذار

فرستادن به ایمیل چاپ

شرکت عمران شهرجدیدعلوی ازکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که مایل به سرمایه گذاری درشهرجدیدعلوی می باشند،دعوت به عمل می نمایدجهت ارائه طرح های خودبه دفترشرکت عمران شهرجدیدعلوی

به آدرس :شهزجدیدعلوی :بندرعباس-منطقه کشار

صفحه 6 از 6

سامانه ها