بهره برداری از آب شیرین کن شهرجدیدعلوی

فرستادن به ایمیل چاپ

c_150_100_16777215_0___images_stories_ab.jpgاحداث این آب شیرین کن باظرفبت 450مترمکعب آب شیرین درروز در سال1390 آغازوپس ازیک سال کاردرسال 1391آماده بهره برداری قرارگرفت


باساخت این آب شیرین کن مشکل آب شرب ساکنین رفع ومازادآن نیز درفضای سبزمورداستفاده قرارخواهدگرفت،شایان ذکراست که معضلات اصلی مردم شهرجدیدعلوی کمبودآب بودکه بااین مهم ان شاء الله گامی دیگرجهت تحقق اهداف شهربرداشته شودکه ااز نیازهای اولیه توسعه هرمنطقه هم آب محسوب می شود

آگهی فراخوان سرمایه گذار

فرستادن به ایمیل چاپ

شرکت عمران شهرجدیدعلوی ازکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که مایل به سرمایه گذاری درشهرجدیدعلوی می باشند،دعوت به عمل می نمایدجهت ارائه طرح های خودبه دفترشرکت عمران شهرجدیدعلوی

به آدرس :شهزجدیدعلوی :بندرعباس-منطقه کشار

صفحه 6 از 6

سامانه ها